Burgemeester Huisman reikt 16 Koninklijke onderscheidingen uit

Burgemeester Huisman reikt 16 Koninklijke onderscheidingen uit

Veertien Oosterhouters ontvingen woensdagochtend 26 april a.s. een Koninklijke onderscheiding. Woensdagavond volgen nog eens twee inwoners van onze gemeente. Burgemeester Stefan Huisman reikt onderscheidingen uit aan de volgende personen:

Mevrouw W.C.M. Broers-de Swart te Dorst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wilma Broers-de Swart (70) zet zich al ruim 25 jaar in voor de dorpsgemeenschap van Dorst. Zij vervult allerlei vrijwilligerstaken voor de H. Marcoen kerk. Zij is medeverantwoordelijk voor het wekelijks verzorgen van de bloemversieringen in de kerk en beschildert kruisjes bij uitvaarten van dorpsgenoten. Verder verricht zij schoonmaakwerkzaamheden, stelt zij de roosters voor collectanten, voorgangers en lectoren mee op en schenkt zij koffie en thee na de mis. Tevens is zij sinds 2009 secretaris van de werkgroep die de kerk in Dorst open wil houden voor de eredienst. Daarnaast was zij zestien jaar secretaris van de Dorpsraad Dorst. Zij helpt mee om het kerkdorp schoon te houden en staat buren en andere dorpsgenoten op allerlei gebied bij.

De heer A.J.G. van der Put te Dorst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ad van der Put (71) is sinds 1985 actief in de samenleving. Hij was mede-initiatiefnemer voor het G-voetbal bij VV Bavel en was twintig jaar actief als trainer/begeleider van de G-voetballers. Hij was in 1989 medeoprichter van het Bavels Truck Convooi, een evenement om kinderen met een beperking mee te laten rijden in een vrachtwagen. Sinds de start ervan is hij als bestuurslid verantwoordelijk voor het aanschrijven, inventariseren en indelen van de deelnemers. Hij is verder sinds 2007 vrijwillig chauffeur op de Buurtbus Molenschot-Dorst en sinds 2005 actief bij de organisatie van de avondvierdaagse in Dorst. Tot slot is hij sinds 2007 actief als vrijwilliger en onderwijsondersteuner bij de Marcoenschool.

De heer J.A.M. Nouws te Dorst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds eind jaren zeventig van vorige eeuw zet Johan Nouws (67) zich intensief in voor de (Dorstse) samenleving. Hij is als vrijwilliger betrokken bij veel van de feesten die jaarlijks in Dorst worden georganiseerd, zoals Midzomernachtfeest en Jaarmarkt. Verder was en is hij verkeersregelaar, collectant en vrijwilliger ten behoeve van het onderhoud van pastorie, kerk en kerkhof. Hij is sinds de jaren 80 (bestuurlijk) actief bij vv Neerlandia’31 en is daar nog steeds actief als clubscheidsrechter. Sinds 2009 is hij vrijwillig chauffeur van de Buurtbus Molenschot-Dorst. En hij is sinds 2001 (bestuurlijk) betrokken bij Scherpschuttersvereniging St. Joris 1872.

Mevrouw G.D.M. van Bree-van Poppel te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerrie van Bree-van Poppel (60) is sinds 1976 zeer actief in de Oosterhoutse samenleving. In dat jaar startte zij als vrijwilliger in de Verrijzenisparochie. Voor die parochie heeft zij tal van taken vervuld. Ook na het samengaan van de verschillende RK-parochies in Oosterhout in de Catharinaparochie is zij actief gebleven. Zij biedt loketbegeleiding voor gezinnen in armoede, verzorgt gezinsvieringen met Pasen en Kerstmis en draagt bij aan het jaarlijks organiseren van de Vastenactie en de jaarlijkse Ziekendag. Alweer meer dan tien jaar zet zij zich in voor het Brabants Museum Oud-Oosterhout, waar zij bijdraagt aan het realiseren van tentoonstellingen en werkzaamheden op het gebied van personeelszaken verricht. En sinds 2002 is zij actief in het Gemengd Zangkoor Oosterheide, waarvan zij sinds 2015 voorzitter is.

De heer G.J.M. van der Pas te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geert van der Pas (70) zet zich al geruime tijd vrijwillig in voor medeburgers van Oosterhout, waarbij vooral zij die het op veler gebied minder getroffen hebben en zij die extra aandacht nodig hebben zijn bijzondere aandacht hebben. Zo was hij ruim tien jaar voorzitter van Zonnebloem afdeling Oosterhout stad. Hij is sinds 2012 burgeradviseur en budgetcoach bij Surplus Welzijn. Hij verzorgt alweer ruim vijftien jaar wekelijks een rit door Oosterhout voor de Buurtbusvereniging 226. Wat verder terug was hij tien jaar lang secretaris van de Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting en twaalf jaar secretaris van een plaatselijke afdeling van de KBO. Tijdens de lagere schooltijd van zijn kinderen was hij actief in de oudervereniging van BS De Wildzangk en de medezeggenschapsraad van drie basisscholen.

Mevrouw M.A.W. Mols te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ria Mols (75) toont zich al meer dan 25 jaar zeer betrokken bij de zwakkeren in de samenleving. Zij was jarenlang actief bij Spullenhulp en Niet In Beroepsarbeid Actieven (NIBA). Zij was een van de oprichters van de werkgroep EVA (Economie, Vrouwen en Arbeid), die zich bezighield met belangenbehartiging en positieverbetering van vrouwen met of zonder een bijstandsuitkering ongeacht rang, stand of levensovertuiging. Sinds 1995 is zij lid van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Oosterhout. En van 2000 tot 2016 was zij actief bij de Oecumenische Werkgroep Armoede, waarbij zij zich vooral bezig hield met het samen met de hulpvrager op orde brengen van financiële en sociale problemen. Zij fungeerde als loketbegeleider en van 2007 tot 2016 had zij een sturende rol in dit projectteam.

De heer L.L.G. Verbauwen te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Louis Verbauwen (68) is sinds 1975 zeer actief voor de vakbeweging. Hij was bestuurslid van de afdelingen Oosterhout en Baronie van Breda van Abvakabo. Dertig jaar was hij lid van de Bondsraad Abvakabo. Sinds 2012 is hij lid van het Ledenparlement van de FNV. Hij was medeoprichter van FNV Lokaal Dongemond en lid van het Coördinatieteam. Sinds 2016 is hij bestuurslid van FNV Lokaal Dongemond. Hij is alweer ruim twintig jaar eerstelijnsconsulent sociale zekerheid, arbeidsmarkt en WAO/WIA en staat leden bij in het traject voor WAO/WIA-uitkeringen. Daarnaast is hij lid van de geschillencommissie Jeugdzorg en op afroep lid van verschillende klachtencommissies. Tot 2014 was hij bestuurslid van de Pensioenraad PFZW en sinds dat jaar lid van de landelijke adviescommissie PFZW.

De heer A.A.M. Huijben te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ad Huijben (78) is al ruim veertig jaar actief in de belangenbehartiging voor mensen met een visuele beperking en/of een oogaandoening. Zowel landelijk als regionaal en lokaal. Hij is sinds 1975 vrijwilliger en bestuurslid van de Oogvereniging Nederland en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft zich onder andere lange tijd ingezet voor de mobiliteitscommissie van deze vereniging. Van 1983 tot 2013 was hij bestuurslid van de voormalige landelijke patiëntenvereniging Retina Nederland en haar rechtsvoorganger. Acht jaar was hij als belangenbehartiger voor blinden en slechtzienden lid van de Cliëntenraad Theofaan (nu onderdeel Koninklijke Visio). En lokaal is hij sinds 1988 als belangenbehartiger voor blinden en slechtzienden actief in het Gehandicaptenplatform Oosterhout.

Zuster M.A.J.T. Gimbrère te Oosterhout, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Al meer dan vijftig jaar werkt in de Onze Lieve Vrouwe Abdij van Oosterhout de handschriften- en boekrestaurateur zr. Lucie Gimbrère (89). Zij is nationaal en internationaal een autoriteit op haar vakgebied en staat bij deskundigen bekend als de beste restaurateur van middeleeuwse boeken en manuscripten die naoorlogs Nederland heeft gekend. Zij is zeer deskundig op het gebied van Middelnederlandse handschriften, incunabelen en postincunabelen. Van 1963 tot 1996 leverde zr. Lucie vanuit de binderij in de OLV Abdij totaal 466 gerestaureerde boeken af voor diverse opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij gezien haar hoge leeftijd haar werkzaamheden moeten beperken, maar zij is niet gestopt; tot op de dag van vandaag is zij met haar ambacht bezig. Op baanbrekende en wetenschappelijk verantwoorde wijze heeft zij haar werkzaamheden verricht en vervulde als zodanig een pioniersrol op het gebied van de boekrestauratie in Nederland.
Zij heeft het verreweg belangrijkste boek dat in Nederland bewaard wordt gerestaureerd: het “Utrechts Psalter”, dat eind vorig jaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst. Daarnaast heeft zr. Lucie ook twee van de meest vermaarde Nederlandse handschriften gerestaureerd: het beroemde “Beatrijs-handschrift” met teksten uit de Middelnederlandse literatuur en het “Evangelarium van Egmond”. En ook de Leidse Talmud, het oudste complete handschrift van de Talmud ter wereld, is door haar handen gegaan.
Uniek zijn haar restauratieverslagen, waarin zij niet alleen al haar werkzaamheden beschrijft, maar waarin zij tevens de vormgevingsprincipes van de handschriften in een historische context plaatst. Daarmee geeft haar documentatie een schat aan extra kennis over de geschriften. Haar restauratieverslagen, samen met de relevante correspondentie met de conservatoren en literatuur daar omheen, zijn enkele jaren geleden integraal opgenomen in de Leidse Universiteitsbibliotheek, waar het een zeer waardevolle en blijvende bijdrage vormt voor de geschiedenis van het Nederlandse middeleeuwse boek in het algemeen en voor de restauratiegeschiedenis in het bijzonder. Heden ten dage is het onmogelijk iets aan boekrestauratie te doen zonder zich rekenschap te geven van haar methodes en technieken. Zij is in haar werk uniek gebleken.

De heer N.J.M. Huijben te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bert Huijben (69) is al sinds medio jaren zestig van vorige eeuw vrijwillig actief in de samenleving. Twee verenigingen kunnen daarbij op zijn grote aandacht, betrokkenheid en inzet rekenen: CV De Kinkeluten uit Made en Twins Sporting Club in Oosterhout. Hij was in 1964 medeoprichter van De Kinkeluten en is sindsdien een van de drijvende krachten achter de vereniging. Ook bij de Twins Sporting Club is hij sinds de oprichting ervan actief, als vrijwilliger en daarnaast ook geruime tijd als bestuurslid. Hij was/is coördinator van de bouw van de kantine op de oude en de huidige locatie, redacteur van het clubblad, barmedewerker, medeorganisator van feesten, oprichter van een sociëteit voor de oudere en oud-leden, voorzitter van de galacommissie en speaker bij de thuiswedstrijden. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex.

Mevrouw H. Boekholt-van Eersel te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Henny Boekholt-van Eersel (70) zet zich al sinds 1975 intensief in voor de samenleving. Zij was vele jaren wijkhoofd en is nu nog collectant voor het KWF. Zij was tien jaar actief in de Medezeggenschapsraad van de basisschool Menorah en was bestuurslid bij de muziekvereniging Crescendo, waar zij nog wekelijks haar partij meeblaast. Groot is ook haar inzet voor de Protestantse Gemeente Oosterhout en de Protestantse Vrijwilligers Dienst. Sinds 1985 verricht zij hand- en spandiensten bij de drie kerken die hiertoe behoorden. Gedurende vele jaren was zij leider van de kinderkerk. Sinds 1995 is zij bestuurslid van de Protestantse Vrijwilligers Dienst. Zij bezoekt ouderen boven de 80 op hun verjaardag en andere jubilea. Voorts is zij medeorganisator van en begeleider tijdens diverse uitjes.

De heer F.W.M. van Boxtel te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Frank van Boxtel (68) was een van de grondleggers van de Digitale Recherche. Hij was een pionier en ontwikkelaar, die ervoor heeft gezorgd dat de digitale opsporingstechnieken op een hoog niveau werden gebracht. Hij was verder bestuurslid van de International Police Association, district de Baronie van Breda. Hij was secretaris van de regio Breda-Tilburg van het Nederlands Genootschap van St. Jacob, dat de pelgrimage naar Santiago de Compostela ondersteunt. Hij organiseerde diverse wandeltochten en ontwikkelde een wandelroute tussen Breda en Gorinchem als onderdeel van het landelijk routenetwerk van pelgrimspaden. Sinds 2007 is hij vrijwilliger bij de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Sinds 2008 is hij (bestuurlijk) actief voor de Stichting Oosterhoutse Fietsdagen. Hij was enige tijd voorzitter en is tot op de dag van vandaag als vrijwilliger actief, onder andere als routemaker en coördinator. Hij is voorzitter van het Wieler Team Dynamic Cycling. Tot slot is hij al sinds 1990 mantelzorger voor zijn dochter.

De heer B.M. Neomagus te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Boy Neomagus (64) zet zich sinds eind jaren zeventig actief in voor en in de Oosterhoutse samenleving. Hij was medeoprichter en bestuurslid van het Kaaiendonks Dweilbandje De Mee-Eters, dat uitsluitend tijdens de carnavalsperiode optrad. Hij was het gezicht en de aanjager van de vereniging, die een belangrijke en vernieuwende rol heeft gespeeld in het carnaval in Oosterhout. In 1995 was hij medeoprichter van het Genootschap der Volledigen, waarvan hij tot op de dag van vandaag voorzitter is. En in 1996 stond hij mede aan de wieg van het Parkfeest. Vele jaren was hij als voorzitter van de commissie cultuur verantwoordelijk voor de programmering van dit driedaags festival, dat grote Nederlandse artiesten naar Oosterhout wist en weet te halen. Tot op de dag van vandaag is hij achter de schermen nog steeds actief voor het Parkfeest, o.a. als vrijwilliger en als ambassadeur. Sinds 2015 is hij medeorganisator van de Prokkelweek in Oosterhout en mede-initiatiefnemer voor de manifestatie Down in Town. Tot slot was hij bestuurslid van de Stichting IJsmarkt Oosterhout.

De heer C.F. van Gool te Oosteind, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kees van Gool (67) is zeer actief in het kerkdorp Oosteind. Verenigingen en organisatoren van evenementen doen nimmer tevergeefs een beroep op hem. Daarnaast zet hij zich in als mantelzorger voor zijn buurtgenoten. Hij is actief voor de buurtpreventie in Oosteind en zorgt er als verkeersregelaar voor dat de verkeersafwikkeling bij allerlei evenementen soepel verloopt. Al meer dan 35 jaar mag voetbalvereniging OVV’67 op zijn grote inzet rekenen. Hij was en is jeugdleider, scheidsrechter, keeperstrainer, trainer van heren- en damesteams, lid van het jeugdbestuur, organisator van het miniveld toernooi en terreinknecht. Hij is nagenoeg dagelijks op en rondom de velden te vinden.
Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.