Plannen N629 Dongen – Oosterhout voorgelegd aan gemeenteraden Veel aandacht voo…

[ad_1]
Plannen N629 Dongen – Oosterhout voorgelegd aan gemeenteraden

Veel aandacht voor landschapsontwikkeling in ontwerp

De gemeenteraden van Oosterhout en Dongen worden gevraagd hun mening te geven over de uitgewerkte plannen voor het nieuwe tracé voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen. In de afgelopen maanden is het voorkeurstracé voor de nieuwe verbinding verder uitgewerkt tot een concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Bij de uitwerking van de plannen is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het landschap waar de weg straks doorheen loopt. Hiervoor maken de provincie en de gemeenten extra budget vrij. De gemeenteraden bespreken de plannen op 28 november (Oosterhout) en op 7 en 21 december (Dongen) en besluiten dan over het beschikbaar stellen van de benodigde financiën.

In 2016 kozen de provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout voor de Bundeling-Noord als beste optie voor het tracé van de nieuwe weg. Een notitie met dit voorkeursalternatief heeft vervolgens in mei en juni dit jaar ter inzage gelegen voor belanghebbenden om op te reageren. Er zijn in totaal 62 inspraakreacties ingediend, waarvan 40 unieke. Het merendeel van de reacties gaat over de keuze van Bundeling-Noord voor het nieuwe tracé. Insprekers pleiten ervoor om de bestaande N629 uit te breiden voor meer verkeer in plaats van een nieuwe weg. Daarnaast vragen insprekers aandacht voor de negatieve effecten die het tracé van de nieuwe weg heeft op met name de omgeving en de natuur en de routes voor het langzaam (landbouw en fiets) verkeer.

Geluidsarm asfalt
Alle inspraakreacties zijn zorgvuldig bestudeerd en waar mogelijk zijn suggesties en zorgpunten in de verdere uitwerking van de plannen opgenomen. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Ook na het bestuderen van alle inspraakreacties zijn we nog steeds van mening dat Bundeling-Noord de beste keuze is voor het tracé van de N629. Wel hebben we aan de hand van de inspraakreacties lokaal de ligging van het tracé op enkele punten aangepast. Om tegemoet te komen aan de zorgen dat de weg overlast veroorzaakt in de omgeving, heb ik met de wethouders afspraken gemaakt over de manier hoe we de weg aanleggen en inpassen.”

Opgaan in de omgeving
Naast de toepassing van geluidsarm asfalt hebben de partijen ook gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de omgeving van de weg te verbeteren. De nieuwe weg moet zoveel mogelijk ‘opgaan’ in het landschap. Zo wordt onder meer gedacht aan een ‘parkway’ op een deel van het tracé: een weg met een ruime middenberm en ruime zijbermen. Ook wordt speciale aandacht besteed aan de sociale veiligheid van de fietstunnel in de Hoogstraat. “Dat was voor de raad van de gemeente Oosterhout een belangrijk aandachtspunt” aldus wethouder Vissers. Parallel aan de nieuwe weg wordt langs het Wilhelminakanaal een Ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd, waardoor tegelijkertijd de nieuwe weg ook goed in de omgeving wordt opgenomen.

Compensatie van natuur
De negatieve effecten van de nieuwe weg op de natuur dienen volgens de wet ruim gecompenseerd te worden. Als gevolg van de wegaanleg moet ruim 13 hectare natuurgebied worden aangelegd. Door een EVZ aan te leggen met ‘stapstenen’ langs het Wilhelminakanaal wordt een groot deel van de opgaven gerealiseerd in het gebied zelf. De overige hectares worden binnen de gemeentegrenzen van Dongen en Oosterhout aangelegd in nog te realiseren natuurgebieden.

49 miljoen
Naast € 43 miljoen die de provincie begroot voor de aanleg van de weg en de goede inpassing in de omgeving, wordt aan gemeenten Dongen en Oosterhout een financiële bijdrage gevraagd om de nieuwe weg aan te sluiten op het lokale wegennet. Het gaat daarbij om een bijdrage van € 1,9 (Dongen) en € 3,1 miljoen (Oosterhout). Daarnaast leggen de partijen ieder € 300.000,- bij voor het verbeteren van de kwaliteit in het gebied. Dit budget is speciaal bedoeld als impuls voor landschap, recreatie en natuur en kan gebruikt worden om projecten en ideeën uit de omgeving zelf mogelijk te maken. Wethouder Ad van Beek, gemeente Dongen: “Met deze stap komen we tegemoet aan de wens van onze inwoners en de gemeenteraad. Met een dergelijke impuls krijgt de westkant van onze gemeente er meer kwaliteit bij. Dat biedt kansen voor natuurontwikkeling en recreatie.”

Besluitvorming
Komende weken buigen de gemeenteraden zich over de plannen zoals die er nu liggen en nemen ze een besluit over het beschikbaar stellen van een bijdrage aan de weg en extra budget om het gebied van de N629 een kwaliteitsimpuls te geven. Vervolgens besluit het provinciebestuur of het Provinciaal Inpassingplan begin 2018 voorgelegd kan worden aan Provinciale Staten zodat zij definitief kunnen besluiten over de aanleg en inpassing van deze provinciale weg.


[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.