Gemeentebelangen, VVD en CDA vormen nieuwe coaliti…

[ad_1]
Gemeentebelangen, VVD en CDA vormen nieuwe coalitie.
Clemens Piena tweede wethouder Gemeentebelangen

Marian Witte en Walther Hoosemans hebben de afgelopen weken de eerste verkennende, inhoudelijke gesprekken gevoerd met delegaties van alle fracties in de gemeenteraad. Lees hier hun verslag zoals dat zojuist ook is verstuurd naar de gemeenteraad.
Geachte raad,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. heeft Gemeentebelangen, als grootste fractie in de nieuwe raad, het voortouw genomen in het proces om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 en de vorming van een nieuw college. Net als vier jaar geleden, hebben wij ervoor gekozen eerst verkennende, inhoudelijke gesprekken te voeren met een delegatie van alle fracties in de gemeenteraad.

Doel van deze gesprekken was in de eerste plaats te komen tot een inventarisatie van de onderwerpen die de bestuurlijke agenda voor de komende bestuursperiode zullen bepalen. Tegelijkertijd hebben wij in de gesprekken onderzocht in hoeverre er binnen die thema’s sprake is van een gezamenlijke noemer. Deze inzichten leveren een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het op te stellen coalitieakkoord. Een akkoord dat op deze manier hopelijk ook (op belangrijke onderdelen) aansluit bij en/of rekening houdt met de opvattingen van de partijen die straks niet in het college vertegenwoordigd zullen zijn.

Wij hebben deze gesprekken als uitermate constructief ervaren. Er bestaat in de Oosterhoutse gemeenteraad een grote mate van consensus over de onderwerpen die de komende bestuursperiode van belang zijn. Fracties verschillen uiteraard wel van elkaar van mening over de wijze waarop deze onderwerpen vervolgens aangepakt en uitgewerkt zouden moeten worden.

Uit de gesprekken met de verschillende fracties blijkt dat de gemeenteraad in zijn algemeenheid de volgende onderwerpen en thema’s voor de komende bestuursperiode leidend vindt:

· financiële soliditeit;
· ontwikkelingen binnen het sociaal domein (inclusief betaalbaarheid);
· duurzaamheid;
· mobiliteit;
· kwaliteit van de openbare ruimte;
· kwaliteit van de woonwijken;
· ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en woningbouw;
· ontwikkeling van de binnenstad;
· economie;
· veiligheid;
· burgerbetrokkenheid.
Een nadere toelichting op deze thema’s en de andere voor de komende periode belangrijke ontwikkeling vindt u in de bijlage Agenda voor Oosterhout 2018-2022.

Uiteraard hebben de gevoerde gesprekken Gemeentebelangen ook belangrijke informatie opgeleverd voor de te maken keuze voor de beoogde coalitiepartners. In die keuze speelt een aantal elementen een rol. Allereerst is er uiteraard de verkiezingsuitslag. Maar daarnaast gaat het in de afweging ook om programmatische verschillen tussen de partijen en het vertrouwen in een goede samenwerking.

Alles zorgvuldig tegen elkaar afwegende, heeft de fractie van Gemeentebelangen ervoor gekozen de inhoudelijke besprekingen aan te gaan met de fracties van VVD en CDA. Daarmee kiest Gemeentebelangen voor het voortzetten van een vertrouwde samenwerking die acht jaar buitengewoon stabiel is gebleken. Daarnaast is ook in de gesprekken naar voren gekomen dat de opvattingen van deze drie fracties op de belangrijkste thema’s ook inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Naar onze mening doet een dergelijke coalitie ook recht aan de verkiezingsuitslag, omdat twee van de drie betrokken fracties – Gemeentebelangen en VVD – ten opzichte van vier jaar geleden een winst hebben behaald.

Onder verwijzing naar diezelfde verkiezingsuitslag was een coalitie met deelname van GroenLinks ook zeer wel mogelijk geweest. De programmatische verschillen tussen enerzijds GroenLinks enerzijds en anderzijds Gemeentebelangen en de andere mogelijke coalitiepartners (CDA, VVD) zijn echter aanzienlijk. Zo aanzienlijk, dat het naar de mening van Gemeentebelangen niet de eerste voorkeur heeft om een mogelijke coalitie met GroenLinks ook verder inhoudelijk te verkennen.

Tijdens de gesprekken hebben veel partijen erop aangedrongen om in het op te stellen coalitieakkoord niet al te veel op voorhand “dicht te regelen”. Wij begrijpen deze oproep. Het is onze insteek om, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk beleidsruimte aan de gemeenteraad te laten. Er zullen desondanks ook in het nieuwe coalitieakkoord altijd onderwerpen blijven waarop dit, vanuit politiek-bestuurlijke overwegingen, niet mogelijk is.

Gemeentebelangen is van mening dat de opgaven die de komende vier jaar voor ons liggen, een college met vier wethouders rechtvaardigen. De inwoners van Oosterhout hebben Gemeentebelangen voor de komende bestuursperiode een grote verantwoordelijkheid gegeven. Die verantwoordelijkheid willen wij uitdrukkelijk nemen. Daaruit vloeit ons inziens ook de wens voort om met twee wethouders in het nieuwe college vertegenwoordigd te zijn. Namens Gemeentebelangen zijn Marian Witte en Clemens Piena de kandidaten voor deze functie.

Ten slotte nog dit. Wij hebben met alle fracties ook gesproken over het vervolgtraject van deze coalitieonderhandelingen, en dan met name over de wijze waarop wij inwoners van onze gemeente hierbij willen betrekken. Hierover hebben wij nog geen definitief standpunt ingenomen. Wij gaan hierover in overleg met de andere twee beoogde coalitiepartners, waarbij wij zeker de suggesties zullen betrekken die door de verschillende fracties zijn gedaan. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, zullen wij u hierover nader informeren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag gaan wij woensdag 18 april met uw raad het gesprek aan over de afronding van de eerste fase van deze coalitieonderhandelingen.

Namens de fractie van Gemeentebelangen,

Marian Witte en Walther Hoosemans[ad_2]

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.