Ruimte voor ruimte in de begroting 2019

De begroting 2019 is een overgangsbegroting. Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om de kosten voor Jeugdzorg en Wmo beheersbaar te maken. Tegelijk maakt het college ruimte voor de ambities voor de toekomst, zoals economie en arbeidsmarkt, buitenruimte en duurzaamheid. Deze bestuursperiode is de eerste stap op weg naar 2030. In de Perspectiefnota 2020 zullen de ambities verder (financieel) uitgewerkt worden. Dat is de belangrijkste boodschap van burgemeester en wethouders voor de begroting van 2019.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het budget Jeugdzorg structureel met € 3,5 miljoen per jaar te verhogen en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met bijna € 1 miljoen per jaar.
Keuzes maken

Het college hecht veel waarde aan de huidige kwaliteit van de jeugd- en maatschappelijke zorg in Oosterhout en wil ook de toegang daartoe zo breed mogelijk houden. Daar zijn dan wel extra middelen voor nodig.

Wethouder van Financiën Marcel Willemsen: “Natuurlijk willen we niemand in de kou laten staan. Mensen die er echt behoefte aan hebben, moeten zorg ontvangen. Dat kost veel meer geld dan we van het Rijk krijgen en voor een deel accepteren we dat. Maar we moeten wel maatregelen nemen om deze uitdijende kosten te beheersen. De zorg kan om te beginnen allemaal wel wat efficiënter. Maar het is best mogelijk dat we in de nabije toekomst scherpere grenzen in de toegankelijkheid moeten trekken. We zullen keuzes moeten maken.”
Tekort en reserve

In 2019 zouden alle aanpassingen in de begroting leiden tot een tekort van € 1,8 miljoen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente echter een reserve opgebouwd uit eerdere overschotten uit het sociaal domein, bedoeld om tegenvallers op te vangen. Het negatieve saldo van 2019 kan eenmalig uit die reserve betaald worden. Door de aanzienlijke toename van de zorgbudgetten biedt het college een begroting voor 2019 aan waar alle lucht uit is geperst.

Ook in het algemeen kunnen tegenvallers in de lopende begroting niet meer worden opgevangen door een beroep te doen op reserves. Dat heeft in 2019 met name betekenis voor de afvalstoffen- en rioolheffing. De kosten van afvalverwerking en riool moesten altijd al voor honderd procent gedekt worden uit de heffingen die burgers en bedrijven betalen. De reserve voor afvalverwerking is nu ook op. Verhoging van de tarieven in 2019 is daarom onvermijdelijk.
Kosten besparen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de budgetverhogingen in het sociaal domein is het gemeentebestuur van Oosterhout er nog niet. Daarmee kunnen de tekorten van 2019 binnen Jeugdzorg en Wmo voor een deel gedempt worden. Maar het is volgens het college hard nodig om op zoek te gaan naar maatregelen die in de jaren daarna structureel kosten besparen: minimaal € 1,2 miljoen per jaar binnen de Wmo en € 2 miljoen binnen de jeugdzorg.
Investeringen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil andere belangrijke ontwikkelingen in de gemeente echter blijven ondersteunen en bevorderen. Daarom stelt het college voor om in 2019 een werkbudget voor duurzaamheid in de begroting op te nemen (€ 150.000). Om drempels voor bezoekers van de binnenstad verder te verlagen worden de parkeertarieven op straat verlaagd naar € 1,50 per uur. De ambtelijke organisatie krijgt extra personele capaciteit toegevoegd op de terreinen van duurzaamheid, integrale veiligheid, ruimtelijke ordening projecten, jeugd, Wmo, communicatie en gegevensmanagement.
Toekomstvisie

Oosterhout hecht aan de ambities die zijn vastgelegd in de Toekomstvisie 2030 en het bestuursakkoord 2018-2022. Die kunnen niet gerealiseerd worden zonder dat daarvoor (extra) financiën gevonden worden. In deze en komende begrotingen zal dus ruimte voor ruimte moeten worden gezocht.

Wethouder Willemsen: “We hebben te maken met allerlei vraagstukken op het gebied van mobiliteit, arbeidsmarkt, klimaat, woningmarkt en binnenstad: het zijn allemaal uitdagingen waarvoor Oosterhout de komende tien tot vijftien jaar aan de bak moet. Daar moeten we nog geld voor vinden. Die keuzes moeten we in 2019 maken.”
Hoe gaat het ondertussen in 2018?

De gemeente Oosterhout stevent in 2018 af op een tekort van in totaal € 4,9 miljoen. De financiële nadelen in 2018 blijken aanmerkelijk groter te zijn dan de voordelen.

De grootste voordelen bevinden zich in een hogere algemene uitkering van het Rijk (€ 800.000), hogere opbrengsten van belastingen en vergunningen (€ 850.000) en lagere uitgaven aan uitkeringen en loonkostensubsidie (€ 1,5 miljoen).

De grootste nadelen zijn de reeds genoemde hogere kosten van de jeugdzorg (€ 6 miljoen) en de Wmo (€ 1,9 miljoen). Daarnaast is een reserve (voorziening) ingesteld waarin de risico’s voor de verplichte wachtgelden en reïntegratiekosten van voormalige burgemeester en wethouders zijn ondergebracht. In 2018 bedragen de kosten daarvan in totaal € 181.000.
Behandeling

De gemeenteraad behandelt deze financiële stukken op dinsdag 6 november 2018.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.