Opheffing denktank buurtgestuurd werken

Onderstaand hun eigen ingezonden verklaring over het opheffen van de denktank buurtgestuurd werken

Verklaring opheffing denktank buurtgestuurd werken

De denktank buurtgestuurd werken is opgericht omdat de gemeenteraad een toekomstvisie 2030 heeft opgesteld. In deze visie werd uitgesproken dat de gemeente de samenwerking met buurten en dorpen wil versterken en de inbreng van bewoners wil vergroten.

Op de website van de Denktank (www.buurtgestuurdoosterhout.nl ) staat dan ook: “De denktank wordt gevormd door een aantal maatschappelijk betrokken bewoners en professionals die hun kennis en kunde willen inzetten voor een betere samenwerking tussen de gemeente en de bewoners van buurten, wijken en dorpen”

Doel van de denktank was te inspireren, te prikkelen en inzichten op te doen. Dit door het organiseren van discussies en het stimuleren van pilots. In 0ctober 2019 organiseerden wij een drukbezocht symposium waarin tal van ideeën werden aangedragen. Zowel bewoners, gemeenteraadsleden als het college van b. en w. toonden zich enthousiast.

Nu, bijna een jaar later moeten we helaas vaststellen dat wij geen voortgang zien op het gebied van buurtgestuurd werken. Het college heeft de gemeenteraad een nota aangeboden die de raad in september gaat bespreken. In die nota missen wij een aantal zaken die wij hebben aangedragen en die wij belangrijk vinden. Zo hebben wij voorgesteld pilots te houden in bijvoorbeeld het kwetsbare gebied Oosterheide en het initiatiefrijke gebied Dorst. Daar zou kunnen worden geëxperimenteerd
en kunnen ervaringen worden opgedaan die ook in andere gebieden kunnen worden gebruikt. En er zijn ook nog geen wijkmakelaars aangesteld met het door ons geschetste profiel: senioriteit, doorzettingsmacht en gevoel voor wat er leeft bij de inwoners. Ook lezen wij in de nota niet dat er
ruimte komt voor de in onze ogen noodzakelijke onafhankelijke bewonersondersteuning.

Inmiddels hebben enkele leden van onze Denktank teleurgesteld onze groep verlaten. Het college heeft ons uitgenodigd verder mee te denken en mee te praten. Onlangs hadden wij dan ook een gesprek met burgemeester Buijs en wethouder Piena. Zij waren het met ons eens dat sommige zaken trager gaan dan zij voor ogen hebben. Echter werden wij het niet eens over de noodzaak van onafhankelijke bewonersondersteuning. Na dat gesprek verscheen de nota voor de gemeenteraad. De inhoud van deze nota strookt te weinig met het beeld dat wij hebben van buurtgestuurd/gericht werken.

Voor dit moment constateren wij dat er kennelijk bij het gemeentebestuur, althans het college van b. en w., een al te schrale voedingsbodem is voor ons gedachtengoed. Ook zien wij de ambtelijke organisatie zich vooralsnog niet ontwikkelen in de richting van buurtgestuurd werken. Samen met bewoners wijk- of dorpsplannen maken (denk aan de op het symposium gegeven voorbeelden) zit er nog niet in. Evenmin zien wij een ontwikkeling van inspraak naar burgerparticipatie. Laten wij hopen dat bij de komende raadsverkiezingen deze onderwerpen opnieuw aandacht krijgen. Op dit moment hebben andere zaken blijkbaar meer aandacht nodig. Het motto “Samen voor Oosterhout” had ook vertaald kunnen worden naar meer burgerparticipatie. Dat is niet gebeurd en dat is voor nu een gemiste kans, want hoe makkelijk had het gemeentebestuur het toegenomen vertrouwen in de overheid kunnen verzilveren, ook bij actieve bewonersorganisaties!

Bovenstaande maakt dat wij als Denktank vinden dat wij moeten stoppen. Wij denken dat wij in deze setting geen rol van betekenis meer kunnen spelen. Dat geldt natuurlijk niet voor de individuele bewonersorganisaties waarin sommigen van ons actief zijn en blijven.

Ons beeld is dat het goed zou zijn dat alle Oosterhoutse bewonersorganisaties zich verenigen in een platform. Dit om kennis uit te wisselen en gezamenlijk een visie of statement te maken richting gemeente daar waar dat nodig is. Om buurtgestuurd werken van de grond te krijgen is in onze optiek onafhankelijke bewonersondersteuning nodig. Bewoners moeten zelf kunnen kiezen door wie zij zich willen laten ondersteunen. De eerste loyaliteit van die ondersteuners moet liggen bij de bewoners, niet bij de gemeente. Het gemeentebestuur beschikt immers al over de nodige deskundige ondersteuning van de ambtelijke organisatie. Wij hopen dat de gemeenteraad dat met ons eens is en gaat waarborgen dat die onafhankelijke ondersteuning er komt!

De Denktank buurtgestuurd werken

1 Comment

  1. Persoonlijk ben ik niet verbaasd. Destijds heb ik als zeer betrokken en tot voor kort ook zapper wijkbewoner in Dommelbergen een onderhoud gehad met een vrouwelijke ambtenaar op een der avonden. Zij vond het de moeite waard om daar acties op te ondernemen. Heb haar op verzoek mijn emailadres en mobiel nummer gegeven. Nadien niets meer gehoord, zoals wel vaker bij bepaalde zaken
    Jammer, zoveel energie door dhr. Frank Boermans daar ingestoken in het belang voor Oosterhout en nu in wielertermen te spreken de bezemwagen op moet zoeken

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.