Onzekerheid in de Oosterhoutse schatkist

De Oosterhoutse begroting 2021 in enige hoofdlijnen

Zekerheid in onzekere tijden 

De begroting 2021 van de gemeente Oosterhout is met veel onzekerheden omgeven. Zeker nu we in een tweede ronde te maken krijgen met beperkende maatregelen is er met geen mogelijkheid te zeggen hoe de gevolgen van de coronacrisis gaan uitpakken voor de gemeente. 

In de begroting 2021 is een eenmalig bedrag van € 1,4 miljoen opgenomen voor het opvangen van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze uitgaven liggen onder andere op het gebied van bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en verminderde inkomsten (bijvoorbeeld De Warande). 

Op de langere termijn zien de begrotingen van de gemeente Oosterhout er minder rooskleurig uit omdat de herverdeling van gelden uit het Gemeentefonds negatief dreigt uit te pakken. Bovendien lopen de zorgkosten steeds verder omhoog

Vanwege de coronacrisis hebben we in 2020 gesprekken gevoerd met tientallen stakeholders – de Corona Impact Analyse. Daaruit is geconcludeerd dat Oosterhout moet blijven werken aan de ambities die zijn neergelegd in de Toekomstvisie Oosterhout 2030, maar dat de weg er naartoe misschien wat aanpassing behoeft.

Leidende opgaven in 2021:

Strategische woningbouw 
Het college zet in op een intensivering van de woningbouwproductie van 240 naar driehonderd woningen per jaar. Op die manier kan een versnelling worden aangebracht in de uitvoering van de plannen voor 2300 woningen die in Oosterhout in de pijplijn zitten. Die versnelling is gewenst, omdat Oosterhout op die manier niet alleen aan de eigen vraag kan voldoen, maar ook een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de woningnood die op regionaal niveau speelt. Concrete projecten die in 2021 op het programma staan: De Contreie (afbouw), Zwaaikom (eiland), Slotjes-Midden, ’t Zandoogje, Wilhelminahaven en Dorst-Oost. 
Voor het intensiveren van de woningbouwproductie wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 3 miljoen.

Economie en arbeidsmarkt
In de opgave Economie en Arbeidsmarkt worden in 2021 drie lijnen in concrete acties uitgewerkt: het versterken van het ondernemersklimaat; binden en verbinden van partijen; verhogen van arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie.

Bruisende binnenstad
Binnen de opgave Bruisende Binnenstad worden twee lijnen uitgewerkt: de transformatie (minder winkels en kantoren, meer woningen) en het verbeteren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Als eerste fase in de transitie worden de bankgebouwen in het centrum ingeruild voor woningen. Later komen grotere delen van het overdekte winkelcentrum in beeld voor woonfuncties.
Op kortere termijn wordt gewerkt aan de aantrekkelijkheid en veiligheid van de binnenstad. Bijvoorbeeld door herinrichting van de Heuvel, een stadsspeeltuin in het Slotpark, vergroening van Schapendries, de verdere uitrol van geveltuintjes en het realiseren van een nieuwe stadsafsluiting.
De opgave Bruisende Binnenstad krijgt een structurele verhoging van € 100.000 per jaar. Eenmalig wordt een bedrag van € 750.000 gereserveerd voor de transitie van het kernwinkelgebied.

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit
In het kader van duurzaamheid wordt in 2021 onder meer gewerkt aan: energiebesparing bij bedrijven, zon op bedrijfsdaken, de aanleg van zonneweides aan de A59 en de BavelseBerg, de uitwerking van het windmolenpark aan de A59, de ontwikkeling van het warmtenet van de Amercentrale en aqua-thermie. Er komt extra budget voor personeelsuitbreiding om wijkgerichte maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie te kunnen realiseren.

Herontwikkeling Slotjesveld en nieuwbouw stadhuis 
Met de uitvoering van de plannen voor het Slotjesveld wordt een kwaliteitsimpuls gegeven voor een gebied dat zich moet ontwikkelen van een verrommeld allegaartje tot een van de visitekaartjes van onze gemeente. Vanwege zijn ligging dicht bij de binnenstad en de stadsparken heeft het Slotjesveld de mogelijkheid uit te groeien tot een beeldbepalende en groene toegang tot het centrumgebied en tot plaats van ontmoeting voor alle Oosterhouters. Het nieuwe, duurzame stadhuis krijgt een prominente, maar niet overheersende plek in dit gebied. 

Wijkgericht werken 
Wijkgericht werken gaat over samenwerking, over schouder aan schouder optrekken met (groepen) bewoners om de kansen in de wijken te verzilveren en de uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. Oosterhout wil in het wijkgericht werken grote stappen zetten en daarvoor wordt een aantal mensen in positie gebracht. Wijkgericht werken in een belangrijke opgave en een vliegwiel voor de stad en de organisatie. 
Het budget voor wijkinitiatieven wordt verdubbeld van € 150.000 naar € 300.000. Bovendien worden wijkmakelaars voor de invoering van wijk- en buurtgericht werken aangesteld. Zij krijgen een werkbudget van in totaal € 50.000.

Financiële beheersing sociaal domein 
Hoewel de oorzaken voor de stijgingen in het sociaal domein nagenoeg buiten de invloedssfeer van de gemeente vallen, blijven wij op zoek naar mogelijkheden om de kostenstijging van de Wmo te temperen. Slagen we daar niet in, dan bestaat het risico dat er steeds minder middelen beschikbaar komen voor onze eigen beleidsprioriteiten. Om die reden willen wij in 2021 onderzoek laten doen naar (nieuwe) mogelijkheden om de trend van oplopende kosten in te perken. Voor dat onderzoek is eenmalig een bedrag van € 175.000 beschikbaar. 

Strategie en externe oriëntatie 
In 2021 gaan we door op de weg die we in 2020 zijn ingeslagen met de Corona Impact Analyse. Het moet leiden tot een bijna permanente dialoog met de samenleving over nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe die kunnen bijdragen aan het bereiken van onze strategie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.