Noodverordening van kracht in Slotjes en Oosterheide

Burgemeester Mark Buijs heeft een noodverordening afgekondigd voor de wijken Oosterheide en Slotjes. Dit houdt onder meer in dat niemand zich zonder redelijk doel mag ophouden in dit gebied tussen 19.00 uur – 7.00 uur, niemand zijn of haar gezicht volledig mag bedekken en er is een verbod op vuurwerk en objecten die als wapen gebruikt kunnen worden.

Blijf thuis en riskeer geen boete of dwangsom. De verordening is hieronder in zijn volledigheid gepubliceerd.
Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Oosterhout houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester van de gemeente Oosterhout, gelet op artikel 176 eerste lid van de Gemeentewet, gelet op het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) van 25 januari 2021; overwegende dat:
uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden vinden om de openbare orde ernstig te verstoren; er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik/ rellen, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk;
uit deze informatie ook blijkt dat groepen personen de openbare orde in Oosterhout (de wijken Oosterheide en Slotjes) willen verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners;
er recent in Oosterhout sprake is geweest van ernstige wanordelijkheden die noodzaakten tot het vaststellen van een noodverordening, omdat er als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brandbare vloeistoffen, schade is toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;
het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in Oosterhout (wijken Slotjes en Oosterheide) wederom in gevaar komen;
deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen. Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:
Artikel 1 – Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op de wijken Oosterheide en Slotjes in de gemeente Oosterhout zoals nader aangegeven op de kaart, die als bijlage (pdf, 107 kb) is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaakt.
Artikel 2 – Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere brandbare stoffen
Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats vuurwerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen, honkbalknuppels, flessen of brandbare stoffen voor handen te hebben. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1 Vuurwerkbesluit verstaan Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.
Artikel 3 – Samenscholingsverbod
Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in groepen van twee of meer personen op te houden op een publiek toegankelijke plaats.
Artikel 4 – Voertuigen
Voertuigen/voorwerpen/stoffen/goederen die door hun gebruik de vrijheid van het verkeer belemmeren en/of de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen, dan wel worden meegevoerd met het kennelijk doel de vrijheid van het verkeer te belemmeren en de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen kunnen door de politie op elk moment in beslag worden genomen. De inbeslagname geschiedt voor risico en op kosten van de zakelijk en/of persoonlijk rechthebbende(n).
Artikel 5 – Verbod op toegang gebied zonder redelijk doel.
Het is verboden om zich in het aangewezen gebied te begeven of te bevinden zonder redelijk doel.
Onder redelijk doel wordt onder meer verstaan: als een persoon volgens de bevolkingsadministratie in het gebied woonachtig is; als een persoon werkzaam is in het gebied dan wel ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in het gebied; als een persoon zich bevindt in een middel van openbaar vervoer in het gebied.

Dit verbod geldt niet voor: Medewerkers van hulpdiensten; Medewerkers welke in opdracht van de gemeente en/of politie werkzaamheden verrichten; Overige door de burgemeester aangewezen personen.
Artikel 6 – Alcoholverbod
Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben.
Artikel 7 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding
Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.
Artikel 8 – Aanwijzingen
Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen.
Artikel 9 – Werkingsduur
Deze verordening geldt tot een nader door de burgemeester vast te stellen tijdstip. Voor zolang de verordening in werking en geldig is, is deze elke dag van 19.00 uur tot 07.00 uur van kracht.
Artikel 10 – Straf Overtreding
van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).
Artikel 11 – Inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Oosterhout en treedt in werking op 25 januari 2021 om 19.00 uur.
https://www.oosterhout.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/noodverordening-van-kracht-in-slotjes-en-oosterheide

1 Comment

  1. Ik hoop dat deze regel gaat helpen want als je hoort dat de relschoppers steeds jonger worden vraag ik me af ouders waar zijn jullie? Ik hoop dat iedereen zowel jong als oud deze regels nakomen want dan pas kunnen we gaan werken aan een corona vrije stad.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.